doi>FU, GUANGMING ; LI, MINGLIANG ; YANG, JIANKUN ; SUN, BAOJIANG ; SHI, CHEN ; Estefen, Segen F. . The effect of eccentricity on the collapse behaviour of sandwich pipes. APPLIED OCEAN RESEARCH, v. 124, p. 103190, 2022.

Topo